De medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) is het overlegorgaan dat de dagelijkse gang van zaken op school bespreekt, plannen moeten goedkeuren en de contacten met het bestuur onderhoudt.

MR leden namens het team zijn:
Patty Neuhaus
Nina Vink

MR leden namens de ouders zijn:
Touria Hafid
Mohammed Ajbiri

Tevens vertegenwoordigen 2 MR leden de school in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapraad):
Patty Neuhaus
Touria Hafid